Finansowy mentor radzi!

Rodzaje ubezpieczeń - poradnik część II

23 czerwca 2017

Ubezpieczenie wypadkowe - ZUS

Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS, analogicznie do ubezpieczenia rolników w KURS, może mieć charakter ubezpieczenia obowiązkowego (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę) bądź dobrowolnego (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze pozarolniczym).

Charakter tego ubezpieczenia zbliżony jest do ubezpieczenia typu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Oznacza to, że znajdują one zastosowanie w momencie, kiedy na skutek nagłego wypadku spowodowanego zewnętrzną przyczyną ubezpieczona osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu. Niezwykle ważne jest jednak to, że obejmowane przez nie są jedynie wypadki przy pracy, do których nie zaliczają się te w drodze do lub z pracy oraz poza nią.

Istotnym faktem jest również to, że udział osoby trzeciej w spowodowaniu szkody nie jest warunkiem niezbędnym do wypłaty świadczenia. Ubezpieczenie przysługuje więc nie tylko z tytułu wypadków samochodowych spowodowanych przez osobę trzecią, lecz również zdarzeń, w których żadna osoba trzecia nie brała udziału.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Istnieją jednak sytuacje, w któryś świadczenie ubezpieczonemu nie przysługuje. Zazwyczaj przyczyną odmowy wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niespełnienie cech wypadku przy pracy lub powstanie przyczyn bezpośrednio obciążających poszkodowanego, jak na przykład jego niedbalstwo w stopniu rażącym. W przypadku, w którym komisja ZUS lub wyznaczony orzecznik stwierdzi brak uszczerbku na zdrowiu, świadczenie również nie przysługuje.

Wysokość wypłacanego ubezpieczenia

Warto również wiedzieć, w jaki sposób ustalana jest wysokość wypłaconego ubezpieczenia. Jest ona określana poprzez ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu, który wyniknął na skutek wypadku, a za każdy jeden procent przysługuje świadczenie w wysokości 20% ustalonego przeciętnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 680 złotych). Przy jego ustalaniu nie są uwzględniane również inne skutki wypadku, takie jak na przykład poniesione koszty leczenia, utracone zarobki itd.

Ubezpieczenie OC

ubezpieczenie samochodu​Występują one głównie jako obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów, prowadzącego działalność gospodarczą, placówki służby zdrowia lub lekarza, rolnika bądź OC w życiu prywatnym.

Korzystać z niego może osoba poszkodowana, jeżeli osoba ubezpieczona ponosi odpowiedzialność cywilną za dokonaną szkodę. Obejmuje ono zarówno szkodę na osobie, jak i w mieniu.

Warunkiem koniecznym do wypłacenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC jest udział osoby trzeciej w wypadku. W tej sytuacji następuje wyraźne oddzielenie między osobą poszkodowaną i ubezpieczoną. Wypłacane świadczenie przysługuje więc osobie poszkodowanej, która jest inną osobą od osoby ubezpieczonej, która obarczona jest odpowiedzialnością cywilną za wypadek.

Odszkodowanie z tytułu OC jest odszkodowaniem pełnym, co oznacza, że jego wysokość odpowiada rozmiarom szkody w mieniu lub na osobie. Powoduje to wyrównanie ubytku w majątku osoby poszkodowanej i rekompensatę za doznaną krzywdę.

Ubezpieczenie majątkowe

Występuje zazwyczaj jako ubezpieczenie domu czy mieszkania, gospodarstwa rolnego lub pojazdów (jako ubezpieczenie autocasco- AC).

Wypłata świadczenia przysługuje osobie, której mienie zostało w jakiś sposób uszkodzone bądź zniszczone w wyniku zdarzenia obitego zakresem polisy, czyli na przykład w wyniku powodzi, pożaru, zderzenia czy kradzieży. Występowanie w zdarzeniu osoby trzeciej nie jest warunkiem niezbędnym do wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie nie jest wypłacane w sytuacji, kiedy zdarzenie powodujące zniszczenie bądź uszkodzenie nie zostało objęte polisą. Istnieją również innego rodzaju przesłanki negatywne, takie jak na przykład brak przeglądu kominiarskiego budynku w przypadku pożaru.

Wysokość świadczenia ustalona zostaje na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia oraz według zasad ustalonych w polisie. 

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)