Finansowy mentor radzi!

Szkoda całkowita AC, OC

5 czerwca 2017

Co prawda termin "szkoda całkowita" jest często spotykany w branży ubezpieczeń samochodowych, ale w języku polskim nadal nie został jasno zdefiniowany. Spotkamy się z nim zarówno w przypadku ubezpieczeń OC, jak i AC. O szkodzie całkowitej mówi się w sytuacji, gdy uszkodzony w wyniku wypadku samochód w ogóle nie nadaje się już do użytkowania. Dodatkowo szkody są na tyle poważne, że jakiekolwiek naprawy będą nieopłacalne, bowiem ich koszt znacznie przewyższa wartość samego samochodu.

Szkoda całkowita - co to znaczy?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, szkoda całkowita występuje wtedy, kiedy przywrócenie samochodu po wypadku do stanu technicznego pozwalającego na jego dalsze użytkowanie jest niemożliwe. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciel jest zwolniony od obowiązku pokrywania kosztów naprawy samochodu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez nieopłacalność naprawy należy rozumieć sytuację, w której koszt przeprowadzenia napraw przewyższa wartość pojazdu. Przez wartość pojazdu rozumiemy to, ile był on wart w dniu wypadku. Jeśli jednak koszt naprawy nie przekracza 100% wartości pojazdu, to ubezpieczyciel musi wypłacić stosowne odszkodowanie.

Szkoda całkowita a wysokość odszkodowania

odszkodowanie przy szkodzie całkowitej​Do ustalania wysokości odszkodowania wypłacalnego w przypadku szkody całkowitej stosowana jest metoda dyferencyjna. Najpierw oblicza się wartość pojazdu w dniu wypadku, a następnie wartość jego pozostałości po wystąpieniu szkody całkowitej. Po odjęciu tych dwóch wartości otrzymuje się różnicę, która będzie stanowiła kwotę wypłaconego odszkodowania. Co bardzo ważne, sam wrak samochodu nadal należy do osoby poszkodowanej. Ma ona pełną dowolność co do tego, w jaki sposób go wykorzysta. Można oczywiście sprzedać pozostałości pojazdu, choć nie istnieje żaden przepis zabraniający podjęcia mimo wszystko prób naprawy. Warto pamiętać, że to ubezpieczyciel w swoich wyliczeniach ustala wartość wraku. Osoba ubezpieczona może zatem zwrócić się do niego o wskazanie miejsca, w którym będzie w stanie sprzedać pozostałości samochodu po określonej przez ubezpieczyciela cenie. Jest to sposób na to, aby odzyskać pełną wartość samochodu w dniu wypadku.

Ubezpieczenie AC

W przypadku ubezpieczenia AC sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Wiele zależy tu od postanowień zawartych w umowie zawieranej z ubezpieczycielem. To właśnie ubezpieczyciel powinien przekazać swojemu klientowi informacje na temat tego, w jakim momencie naprawa samochodu przestaje być opłacalna. Jeśli szkoda całkowita zostanie stwierdzona, to do ustalania wysokości odszkodowania stosuje się metodą taką samą, jak w przypadku ubezpieczenia OC.

Zawsze należy uważać na to, czy ubezpieczyciel w rzetelny sposób podchodzi do stwierdzania szkody całkowitej. Zdarza się niestety, że niektóre firmy ubezpieczeniowe zaniżają wartość samochodu przed wypadkiem lub zawyżają wartość wraku pojazdu. Klient powinien również znać swoje prawa. Decyzja wydana przez ubezpieczyciela nie jest ostateczna, i każdy może się od niej odwołać. Trzeba jednak wiedzieć, o jakie dokumenty należy poprosić ubezpieczyciela aby zweryfikować zasadność jego decyzji oraz na podstawie jakich czynników należy przeprowadzać wycenę.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)