Finansowy mentor radzi!

Na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć rodziny w Polsce?

15 października 2019

Polskie rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w formie świadczeń pieniężnych - zasiłku rodzinnego i nie tylko. Poza tym przysługuje im kilka innych form państwowej pomocy.

Zasiłek rodzinny

W Polsce istnieje przede wszystkim rozbudowany system świadczeń rodzinnych stanowiący wsparcie dla rodzin o niskich dochodach. Głównym świadczeniem, o które może starać się rodzina jest zasiłek rodzinny przyznawany na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Zasiłek przysługuje rodzinie, w której przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 złotych, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 złotych. Wysokość świadczenia wynosi:

  • zasiłek socjalny95 zł miesięcznie na dziecko poniżej 5. roku życia,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Ponadto osoba z takim świadczeniem może ubiegać się też o inne dodatki:

  • dodatek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł na dziecko niepełnosprawne),
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (90, a później 110 zł),
  • dodatek z tytułu kształcenia oraz rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 113 zł na pokrycie kosztów zamieszkania w danej miejscowości dziecka oraz 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do danej miejscowości,
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko.

Wsparcie z pomocy społecznej

Ubogie rodziny mogą też ubiegać się o pomoc finansową z opieki społecznej w formie zasiłku. Dochód na członka rodziny nie może przekraczać wówczas 514 złotych. Wyróżnia się przy tym kilka typów zasiłków.

Zasiłek stały

Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, których dochody nie wystarczają na ich utrzymanie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł w skali miesiąca. Poza tym nie może być one pobierany równocześnie z zasiłkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zasiłek okresowy

Przysługuje okresowo, które znalazły się okresowo w trudnej sytuacji finansowej. Są to przede wszystkim przypadki długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. Kwota zasiłki musi wynosić minimum 20 zł.

Zasiłki celowe

To zasiłki przyznawane na pokrycie określonych wydatków np. zakup opału, odzieży czy pokrycie kosztów leczenia.

Pomoc z gminy

Również i gmina może przyznać rodzinie pomoc w postaci nieoprocentowanej pożyczki. Warunki jej udzielenia oraz spłaty są określone w umowie z gminą. Ponadto taka pożyczka może zostać całkowicie lub częściowo umorzona. Jeśli zaś dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę, a więc kwoty 906 złotych rodzina może ubiegać się o bezpłatny posiłek.

mieszkanie komunalneMieszkanie komunalne lub lokal socjalny

Gmina może też rodzinie o niskich dochodach przyznać mieszkanie komunalne. Warunki przyznawania mieszkań są różne w różnych miastach. W Warszawie na przykład może otrzymać je rodzina, która posiada trudne warunki mieszkaniowe (na osobę przypada mniej niż 6 m2 powierzchni lub pomieszczenia nie są dostosowane do potrzeb ludzi), w której średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 160% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Liczy się przy tym średnia z 6 miesięcy.

Oprócz mieszkań komunalnych gmina może też przyznać lokal socjalny, o ile dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie jest wyższy niż średnia emerytura, a więc nie przekracza kwoty około 1000 zł.

Dodatek mieszkaniowy

Z kolei w sytuacji gdy rodzina posiada własne mieszkanie, ale z uwagi na niskie dochody ma kłopoty z jego utrzymaniem, gmina może przyznać jej dodatek mieszkaniowy, a więc swego rodzaju pomoc w opłaceniu lokalu. Dodatek taki mogą dostać rodziny,w których dochód na osobę jest niższy niż 125% najniższej emerytury - około 1250 zł. Ponadto oprócz dochodu przyznanie dodatku uzależnione jest też od opinii komisji badającej warunki życia danej rodziny. Jeśli uzna ona, że rodzina może samodzielnie opłacać czynsz to dodatek nie jest przyznawany. Wysokość takiego dodatku zależy od wysokości dochodu, powierzchni mieszkania  oraz kosztów jego utrzymania.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)