Finansowy mentor radzi!

Zasiłek dla bezrobotnych 2017 – ile wynosi i komu przysługuje?

25 stycznia 2017

W roku 2017 wysokość zasiłku dla bezrobotnych pozostaje bez zmian do końca maja. Od początku roku o tego rodzaju świadczenia będą się mogli również ubiegać byli opiekunowie niepełnosprawnych krewnych. 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Każdy, kto potrafi udowodnić że przez co najmniej 365 dni spośród ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna miał opłacane i odprowadzone za siebie składki na ubezpieczenie, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i wnioskować o zasiłek dla bezrobotny, a otrzymane świadczenie będzie mu przysługiwało za każdy dzień kalendarzowy po upływie tygodnia od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy. 

Zasiłek dla bezrobotnych a okres składkowy

Do tak zwanego okresu składkowego dni okresu który skutkuje uprawnieniem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych można zaliczyć:

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnychokresy zatrudnienia związane z wynagrodzeniem wyższym od stawki minimalnej (nie wlicza się do nich urlopów bezpłatnych które trwały dłużej niż miesiąc)

 • okresy, w których ubiegający się o zasiłek wykonywał pracę nakładczą

 • świadczenie usług lub współpraca przy realizowaniu usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej

 • pracę w trakcie tymczasowego aresztowania oraz wykonywanie pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności

 • wykonywanie pracy lub usług rolniczych na rzecz spółdzielni Kółek Rolniczych lub praca w innego typu Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej

 • okres w którym w w trakcie zatrudnienia za granicą odprowadzone były w odpowiedniej wysokości składki na fundusz pracy

 • praca wykonywana przez osobę która po powrocie z zagranicy uzyskała statut repatrianta

 • dochód lub wynagrodzenie otrzymywane za wykonywaną pracę skutkujący odprowadzaniem i opłacaniem składek na fundusz pracy

 • odbywanie służby wojskowej lub pracy na rzecz policji, ABW, BOR oraz innych wskazanych słów

 • urlop wychowawczy

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy lub renta z tytułu niezdolności do służby

 • okres, za który otrzymano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę , rozwiązania przez pracodawcę stosunku służbowego lub po stosunku pracy.  

Zasiłek dla bezrobotnych - nowa grupa uprawnionych

opiekun osoby niepełnosprawnej​Od pierwszego stycznia 2017 roku również osoby zajmujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny lub pobierające świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się o zasiłek. Analogiczne uprawnienia przysługują osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, jak również tak zwany zasiłek dla opiekuna. To właśnie było opiekun kurwa rejestruje się w urzędzie będzie mógł starać się o zasiłek dla bezrobotnych w statki śmierci krewnego. Musi jedynie udowodnić że w trakcie co najmniej roku w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją otrzymywał pomoc finansową.

Opiekunka niepełnosprawnego krewnego, która skończyła 55 lat lub opiekun niepełnosprawnego krewnego,  który skończył 60 lat będą mogli również ubiegać się o świadczenia przedemerytalne po zaprzestaniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W takim wypadku trzeba jednak mieć udokumentowany okres odprowadzania składek emerytalnych przez co najmniej 20 lat w przypadku kobiety lub 25 lat przypadku mężczyzny. Jeżeli będą spełnione wszystkie te warunki, można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych na okres od pół roku do roku.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany pierwszego czerwca każdego roku. Podstawą waloryzacji im takiego świadczenia jest średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym waloryzację. W roku 2016 do tego typu waloryzacji jednak nie doszło ponieważ w przeciągu tego roku wartość średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych była zbyt niska.  

Dlatego też w okresie od 21 czerwca 2016 roku do 30 maja 2017 r podstawowy zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił  831,10 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 652,60 zł brutto przez pozostały czas, w którym przysługuje bezrobotnemu prawo do zasiłku.

Stawki obniżonego zasiłku (80%)  wyniosą 664,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 522,10 za kolejne miesiące.

Najwyższe możliwe do uzyskania świadczenie, czyli tzw. podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120%) uprawnia do pobierania odpowiednio 997,40 zł oraz 783,20 zł brutto.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)