Finansowy mentor radzi!

Długi spadkowe a małoletni spadkobierca

3 maja 2017

Dzieci, tj. osoby małoletnie występujące jako podmioty praw i obowiązków, mogą otrzymać długi spadkowe w drodze dziedziczenia. Istnieje jednak szereg przepisów kodeksu cywilnego, dzięki którym osoba małoletnia podlega ochronie przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za ww. długi z własnego majątku.

Spadek może zostać przyjęty bez ograniczenia za długi spadkowe, przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucony.

Małoletni spadkobierca a prawo

Według kodeksu cywilnego, zgodnie z przepisem wyrażonym w art. 1015 § 2, małoletni jako spadkobierca bez pełnej zdolności do czynności prawnych przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, chyba, że jego ustawowy przedstawiciel złoży odmienne oświadczenie w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania informacji o dziedziczeniu.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. wraz z długami, w praktyce oznacza, że ewentualne długi będą wymagalne jedynie do wysokości aktywów spadku. To oznacza, że małoletni w ostatecznym rozrachunku może nie dostać nic, jeśli kwota długów przewyższa swą wysokością wartość aktywów, ale tez nie będzie musiał spłacać różnicy z własnego majątku.

Należy pamiętać, że w celu ustalenia różnicy pomiędzy aktywami a wartością długów spadkowych, wyceny dokonuje komornik, a koszt sporządzenia tejże wyceny wraz ze spisem aktywów i pasywów podwyższa wartość długu spadkowego.

Odrzucenie spadku przez małoletniego

​Uchronić się przed długami spadkowymi można także w drodze odrzucenia spadku. Odrzucenia dokonuje ustawowy przedstawiciel osoby małoletniej, składają oświadczenie przed notariuszem lub przed sądem w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania informacji o tytule do dziedziczenia. Po upływie tego terminu złożenie oświadczenia nie wywoła skutków prawnych, co oznacza, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nastąpi niejako automatycznie.

odrzucenie spadku przez małoletniego

Zarówno przyjęcie spadku jak i jego odrzucenie to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu mieniem osoby małoletniej. Z tego powodu przedstawiciel ustawowy przed złożeniem odpowiedniego oświadczenia musi ubiegać się o zgodę sądu opiekuńczego, co wynika z art. 583 k.p.c. W przypadku braku zgody sądu na odrzucenie lub przyjęcie spadku, składane przez przedstawiciela oświadczenia nie będą miały mocy prawnej.

Bardzo istotne jest to, że sześciomiesięczny okres w którym należy złożyć stosowne oświadczenie, a który rozpoczyna się w dniu otrzymania informacji o tytule do dziedziczenia, ulega zawieszeniu na czas oczekiwania na zgodę sądu. Nie należy zatem obawiać się, że z powodu przedłużającego się czasu na rozpatrzenie wniosku, terminy obowiązujące małoletniego i jego przedstawiciela nie zostaną zachowane.

Przy rozpoznawaniu wniosku o możliwość złożenia stosownego oświadczenia, sad kieruje się interesami osoby małoletniej i rozstrzyga, czy korzystniejsze będzie dla niej przyjęcie spadku czy jego odrzucenie.

Jeśli przedstawiciel małoletniego otrzyma zgodę na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, istotne jest, aby oświadczenie złożyć w wymaganym terminie, ponieważ sama zgoda sądu nie skutkuje odrzuceniem spadku ale jest jedynie wstępem dla przeprowadzenia dalszej procedury.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)