Finansowy mentor radzi!

Jak napisać testament?

17 lutego 2017

Wbrew pozorom stworzenie ważnego z punktu widzenia prawa testamentu jest czynnością bardzo prostą. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad, które dotyczą przede wszystkim formy i odpowiedniej treści dokumentu. Właściwe podejście do jego stworzenia będzie gwarancją, że ostatnia wola zostanie po naszej śmierci zrealizowana.

Testament – przykładowy wzór

Wzór najprostszego testamentu może prezentować się następująco:

 

Warszawa, 5 kwietnia 2017 roku

Testament

Ja, niżej podpisany, Jan Kowalski, urodzony 1 lutego 1946 roku w Krakowie, powołuję do spadku po mnie w równych częściach:
- moją córkę Antoninę Kowalską-Kozłowską,
- mojego wnuka Janusza Kozłowskiego.

Jan Kowalski

 

Wystarczy krótka treść testamentu, jaką przedstawiliśmy powyżej, by był on ważny w świetle prawa. Należy jednak mieć na uwadze niezwykle ważne elementy, które powinny pojawić się w spisywanej ostatniej woli.

Jak sporządzić testament i co musi zawierać?

Najprostszą i najzwyklejszą formą testamentu jest testament własnoręczny, zwany również holograficznym. Jego spisanie nie musi odbywać się przy obecności notariusza. W tym zakresie wystarczające jest sięgnięcie po papier i długopis.

testament  wzór

Jak sama nazwa wskazuje, ta forma testamentu musi być całościowo spisana przez spadkodawcę własnoręcznie. Nie jest dopuszczalna w tym zakresie jakakolwiek forma pisma drukowanego (np. na komputerze czy maszynie do pisania), która będzie opatrzona tylko i wyłącznie podpisem. Również niepożądana byłaby sytuacja, w której testament jest spisany przez małżonka, dziecko lub innego członka rodziny. Dzięki własnoręcznemu stworzeniu pisma umożliwiamy jego ewentualne późniejsze potwierdzeniem pod kątem oryginalności, co ma miejsce np. podczas sądowego postępowania spadkowego pod czujnym okiem biegłego grafologa. Testament holograficzny (własnoręczny) powstaje tylko i wyłącznie przy użyciu kartki papieru oraz długopisu lub pióra.

Pełne imię i nazwisko

Kolejną istotną czynnością, o jakiej nie może zapomnieć spadkodawca, to podpisanie testamentu najlepiej pełnym imieniem i nazwiskiem. Zapobiegnie to ewentualnym wątpliwościom w zakresie autorstwa danego pisma. Co prawda zdarzały się już przypadki, gdy sąd potwierdzał wiarygodność testamentu podpisanego stwierdzeniem „Wasz ojciec”, jednakże na wszelki wypadek należy stosować się do zasady dotyczącej pełnego podpisu.

Data: dzień, miesiąc, rok

Właściwie skonstruowany testament musi zawierać pełną datę (w formacie dzień, miesiąc, rok), której obecność jest potrzebna w celu dokładnego ustalenia czasu powstania dokumentu. Ostatnia wola za naszego życia może ulegać modyfikacji poprzez napisanie kolejnego testamentu. Dzięki datowaniu następnego dokumentu łatwo będzie stwierdzić, który z testamentów jest tym ostatnim. Zabieg ten jest istotny szczególnie, gdy po stworzeniu dokumentu zostaniemy z różnych powodów ubezwłasnowolnieni. Wówczas data zawarta na testamencie potwierdzi, iż ostatnia wola została spisana w chwili, gdy mogliśmy jeszcze samodzielnie funkcjonować. Pomimo faktu, że dana jednostka została ubezwłasnowolniona, to jej wola nadal będzie ważna i zostanie wykonana po jej śmierci. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, by wpisać na dokumencie pełną datę.

Miejscowość sporządzenia testamentu

Warto na testamencie zawrzeć również miejscowość, w której została spisana ostatnia wola. Będzie stanowiło to potwierdzenie, iż dokument podlega prawu polskiemu. Gdy testament spisywany jest w innym kraju, należy mieć na uwadze obowiązujące w nim regulacje dotyczące specjalnej formy i treści.

Pełne dane spadkodawcy i spadkobierców

Należy również pamiętać o tym, by dane spadkodawcy i spadkobierców, obok ich imion i nazwisk, wzbogacić również o datę, miejsce urodzenia i/lub numer PESEL. Z treści testamentu powinno jednoznacznie wynikać, kto jest jego twórcą i kto faktycznie został powołany do spadku. Dokument powinien wskazywać, że jest to ostatnia wola danej osoby, dlatego tez pismo powinno być zatytułowane zwrotem „testament”.

​Testament – kto go może sporządzić?

jak napisać testament

Autorem testamentu może być osoba pełnoletnia, niepozbawiona w żaden sposób zdolności do wykonywania czynności prawnych. Zabronione jest, by spadkodawca działał w stanie uniemożliwiającym mu swobodne i świadome podjęcie decyzji i wyrażenie własnej woli. Nieważność ostatniej woli można stwierdzić np. w potwierdzonych sytuacjach gdy testament powstał pod wpływem groźby lub błędu, który wpłynął na taką, a nie inną treść dokumentu. Ostatnią wolę uznaje się również za nieważną, gdy została wpisana łącznie z inną osobą. Nie jest zatem dopuszczalne, by dokument mogli wspólnie spisać małżonkowie – każdy z nich musi spisać swój testament odrębnie.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)